HE 8/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
322/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Nissinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.03.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2014 Päättynyt PTK 22/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2014 vp
Valmistunut

18.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.2014 Päättynyt PTK 28/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2014

Vastaus
EV 20/2014 vp