HE 80/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
772/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
773/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
774/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
775/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.2004 Keskeytetty PTK 55/2004
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 2. ja 3. hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna, että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause muutettuna ja että hyväksyttäisiin yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2004 Päättynyt PTK 78/2004 5, 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Keskeytetty PTK 80/2004
22.06.2004 Päättynyt PTK 81/2004 4, 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen voimaantulosäännöksen johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Vastaus
EV 110/2004 vp