HE 80/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2005

Voimaantulo

01.12.2005

Säädöskokoelma
859/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2005 vp
Valmistunut

16.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2005 Päättynyt PTK 98/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.10.2005

Vastaus
EV 102/2005 vp