HE 80/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1368/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Ylijohtaja Timonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2007 vp
Valmistunut

07.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2007 Keskeytetty PTK 96/2007
14.12.2007 Päättynyt PTK 98/2007 4,5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2007 Keskeytetty PTK 99/2007
18.12.2007 Päättynyt PTK 100/2007 1-5
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2007

Vastaus
EV 143/2007 vp