Valtiopaivaasia HE 80/2008

HE 80/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

12.02.2009

Säädöskokoelma
723/2008
Sopimussarja
5/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

12.02.2009

Säädöskokoelma
724/2008
Sopimussarja
7/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

12.02.2009

Säädöskokoelma
725/2008
Sopimussarja
10/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälinen yleissopimus ydinterrorismin torjumisesta

Asetuksen voimaantulo

12.02.2009

Säädöskokoelma
54/2009
Sopimussarja
6/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälinen yleissopimus ydinterrorismin torjumisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 22
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2008 vp
Valmistunut

26.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2008 Päättynyt PTK 84/2008 1
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2008 Päättynyt PTK 87/2008 2
Päätös

Yleissopimus hyväksyttiin. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2008

​​​​