Valtiopaivaasia HE 80/2012

HE 80/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

09.01.2014

Säädöskokoelma
951/2012
Sopimussarja
51/2013
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

06.06.2013

Säädöskokoelma
385/2013
Sopimussarja
52/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimusta koskeva ilmoitus, normi A4.5 - Sosiaaliturva 10 kohta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus

2. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimusta koskeva ilmoitus, normi A4.5 - Sosiaaliturva 10 kohta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2012 Päättynyt PTK 77/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2012 vp
Valmistunut

28.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2012 Päättynyt PTK 91/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen sekä ilmoituksen antamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2012

​​​​