HE 81/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1115/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1116/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2. Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1999 Päättynyt PTK 60/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1999 vp
Valmistunut

20.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.10.1999 pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 81/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.1999

Vastaus
EV 54/1999 vp