HE 81/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rautatiekuljetuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rautatiekuljetuslaki

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
1119/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
1120/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
1121/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rautatiekuljetuslaki

2. Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

3. Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle liikennevaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2000 vp
Valmistunut

09.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2000 Päättynyt PTK 146/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2000

Vastaus
EV 159/2000 vp