HE 81/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
690/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
691/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
692/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
693/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
694/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
695/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
696/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

3. Laki elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

5. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

7. Laki kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Aurola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotuksen 40 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2001

Vastaus
EV 86/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin