Valtiopaivaasia HE 81/2004

HE 81/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.12.2004

Säädöskokoelma
1006/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kokoontumislain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.12.2004

Säädöskokoelma
1007/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

2. Laki kokoontumislain muuttamisesta

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2004 vp
Valmistunut

28.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hylätään ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 26/2004 vp
Valmistunut

30.09.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/2004 vp
Valmistunut

26.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004 1
Päätös

1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2004 Päättynyt PTK 124/2004 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 1. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 17 luvun 13 a §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon ja että 2. lakiehdotus voidaan valiokunnan sen 23 §:stä ja 26 §:n 2 momentista sekä 3. lakiehdotus 8 §:n 1 momentista tekemien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2004