Valtiopaivaasia HE 81/2007

HE 81/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
1369/2007
Sopimussarja
48/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
1370/2007
Sopimussarja
50/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
1371/2007
Sopimussarja
52/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki poliisilain 31 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
1372/2007
Sopimussarja
54/2008
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppalainen yleissopimus terrorismin ehkäisemisestä

Asetuksen voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
231/2008
Sopimussarja
49/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppalainen yleissopimus terrorismin ehkäisemisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.09.2007

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2007 vp
Valmistunut

23.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Varsovassa 16 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että hyväksytään uusi 3. ja 4. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2007 Päättynyt PTK 88/2007 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2007