Valtiopaivaasia HE 81/2009

HE 81/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Eläinlääkintähuoltolaki

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
765/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
766/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
767/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
768/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eläinlääkintähuoltolaki

2. Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta

3. Laki eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta

4. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.05.2009

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 23
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2009 vp
Valmistunut

29.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2009 Päättynyt PTK 85/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2009