Valtiopaivaasia HE 81/2010

HE 81/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
563/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
564/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

2. Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Waismaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/2010 vp
Valmistunut

10.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 § muutettuna ja että 3. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​