Valtiopaivaasia HE 82/2001

HE 82/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Oikeusapulaki

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
257/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion oikeusaputoimistoista

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
258/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 ja 15 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
259/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
260/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki esitutkintalain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
261/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
262/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
263/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
264/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
265/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
266/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki rikosvahinkolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
267/2002
Päätös

Hyväksytty

12. Laki mielenterveyslain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
268/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
269/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
270/2002
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

15. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
271/2002
Päätös

Hyväksytty

16. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
272/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Oikeusapulaki

2. Laki valtion oikeusaputoimistoista

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 ja 15 luvun muuttamisesta

4. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta

5. Laki esitutkintalain 45 §:n muuttamisesta

6. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta

7. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

8. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

9. Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

10. Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta

11. Laki rikosvahinkolain 24 §:n muuttamisesta

12. Laki mielenterveyslain 27 §:n muuttamisesta

13. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

14. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2001 Päättynyt PTK 67/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5., 6., 8., 11., 13. ja 14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4., 7., 9., 10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 15. ja 16. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 29/1999 vp, LA 67/1999 vp, LA 102/1999 vp ja LA 116/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2001 Keskeytetty PTK 142/2001 5
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 3 4-6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 15
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.03.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot