HE 82/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

20.02.2003

Säädöskokoelma
1230/2002
Sopimussarja
10/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

20.02.2003

Säädöskokoelma
86/2003
Sopimussarja
11/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Harttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2002 Päättynyt PTK 84/2002
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 24/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2002 Päättynyt PTK 135/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2002

Vastaus
EV 172/2002 vp