HE 82/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuolleeksi julistamisesta ja säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuolleeksi julistamisesta

Vahvistettu

04.03.2005

Voimaantulo

09.03.2005

Säädöskokoelma
127/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2005

Voimaantulo

09.03.2005

Säädöskokoelma
128/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuolleeksi julistamisesta

2. Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/2005 vp
Valmistunut

03.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2005 Päättynyt PTK 5/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2005 Päättynyt PTK 8/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2005

Vastaus
EV 1/2005 vp