HE 82/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1107/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1108/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2006 vp
Valmistunut

08.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 ja 21 § sekä voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2006 Päättynyt PTK 112/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2006

Vastaus
EV 154/2006 vp