HE 82/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1187/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1188/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

2. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hyvönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2007 vp
Valmistunut

06.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2007 Päättynyt PTK 75/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2007

Vastaus
EV 71/2007 vp