HE 82/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
954/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
955/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
956/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
957/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

3. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

4. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Martinkauppi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2012 Päättynyt PTK 77/2012
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2012 vp
Valmistunut

15.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2012 Päättynyt PTK 114/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2012 Keskeytetty PTK 117/2012
28.11.2012 Päättynyt PTK 118/2012 5
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012

Vastaus
EV 124/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin