Valtiopaivaasia HE 82/2013

HE 82/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
729/2013
Sopimussarja
66/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
478/2014
Sopimussarja
67/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.08.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mäkiranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2013 Päättynyt PTK 79/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2013 vp
Valmistunut

11.09.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sosiaaliturvasopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2013 Päättynyt PTK 89/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2013

​​​​