HE 83/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: 1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, EV 159/1996 vp

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
925/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
926/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
927/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 63/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1758

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1996 Keskeytynyt PTK 136/1996
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4350

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4450

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

Vastaus
EV 159/1996 vp