HE 83/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
381/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
382/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
383/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
384/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta

3. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

4. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2001 Päättynyt PTK 67/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että HE:een 83/2001 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja HE:een 91/2002 vp sisältyvän lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1. lakiehdotus ja että HE:een 83/2001 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 188/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002 5,6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2003

Vastaus
EV 259/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot