Valtiopaivaasia HE 83/2001

HE 83/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
381/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
382/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
383/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
384/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta

3. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

4. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2001 Päättynyt PTK 67/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että HE:een 83/2001 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja HE:een 91/2002 vp sisältyvän lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1. lakiehdotus ja että HE:een 83/2001 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 188/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002 2 5,6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot