Valtiopaivaasia HE 83/2006

HE 83/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Ulosottokaari

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
705/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
706/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
707/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
708/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
709/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
710/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
711/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
712/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
713/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
714/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ulosottokaari

2. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta

5. Laki konkurssilain muuttamisesta

6. Laki perintökaaren muuttamisesta

7. Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta

8. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

10. Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.06.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 133/2003 vp, LA 33/2004 vp ja LA 57/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 32/2004 vp ja TPA 117/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/2006 vp
Valmistunut

21.11.2006

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 47/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 29/2006 vp
Valmistunut

18.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2007 Päättynyt PTK 148/2006 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot