Valtiopaivaasia HE 83/2011

HE 83/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laivavarustelaki

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1503/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1504/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1505/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1506/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1507/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laivavarustelaki

2. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2011

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sotaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2011 Päättynyt PTK 54/2011 13
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2011 vp
Valmistunut

18.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 ja 31 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2011

​​​​