HE 83/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
981/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
982/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
983/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
984/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b ja 65 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
985/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
986/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
987/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki potilasvahinkolain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
988/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b ja 65 c §:n muuttamisesta

6. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

7. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

8. Laki potilasvahinkolain 5 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Walo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2013 Päättynyt PTK 77/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2013 vp
Valmistunut

14.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. ja 6.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 6 luvun 21 § ja 5. lakiehdotuksen 65 b § hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2013 Poistettu PTK 118/2013
26.11.2013 Päättynyt PTK 119/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2013

Vastaus
EV 146/2013 vp