HE 83/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1123/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1124/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1125/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1126/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 3
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2014

Vastaus
EV 156/2014 vp