Valtiopaivaasia HE 83/2014

HE 83/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1123/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1124/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1125/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1126/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

4. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 33/2014 vp
Valmistunut

26.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 14
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2014