Valtiopaivaasia HE 84/1999

HE 84/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Ympäristönsuojelulaki

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
86/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristölupavirastoista

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
87/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
88/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
89/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
90/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
91/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
92/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
93/2000
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
94/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki patoturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
95/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kiinteistönmuodostamislain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
96/2000
Päätös

Hyväksytty

12. Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
97/2000
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maa-aineslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
98/2000
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
99/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
100/2000
Päätös

Hyväksytty

16. Laki maastoliikennelain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
101/2000
Päätös

Hyväksytty

17. Laki vesiliikennelain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
102/2000
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ilmailulain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
103/2000
Päätös

Hyväksytty

19. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
104/2000
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
105/2000
Päätös

Hyväksytty

21. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
106/2000
Päätös

Hyväksytty

22. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
107/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
108/2000
Päätös

Hyväksytty

24. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
109/2000
Päätös

Hyväksytty

25. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
110/2000
Päätös

Hyväksytty

26. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
111/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

27. Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
112/2000
Päätös

Hyväksytty

28. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

04.02.2000

Voimaantulo

09.02.2000

Säädöskokoelma
113/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ympäristönsuojelulaki

2. Laki ympäristölupavirastoista

3. Laki vesilain muuttamisesta

4. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

5. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

6. Laki jätelain muuttamisesta

7. Laki merensuojelulain muuttamisesta

8. Laki kalastuslain muuttamisesta

9. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

10. Laki patoturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta

11. Laki kiinteistönmuodostamislain 75 §:n muuttamisesta

12. Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

13. Laki maa-aineslain 2 §:n muuttamisesta

14. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta

15. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki maastoliikennelain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

17. Laki vesiliikennelain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

18. Laki ilmailulain 44 §:n muuttamisesta

19. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

20. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

21. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

22. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

23. Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta

24. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

25. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

26. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

27. Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta

28. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1999

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1999 Keskeytetty PTK 62/1999 1
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999 1 1
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-13., 15.-21., 23.-25. ja 27. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3., 14., 22., 26. ja 28. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1999 vp
Valmistunut

23.11.1999

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/1999 vp
Valmistunut

24.11.1999

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 18/1999 vp
Valmistunut

17.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 3.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999 14
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 108/1999 20
07.12.1999 Päättynyt PTK 110/1999 5 11-13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1999 Poistettu PTK 123/1999 10
10.12.1999 Päättynyt PTK 125/1999 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13, 15, 51 ja 83 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1999

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin