Valtiopaivaasia HE 84/2001

HE 84/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
80/2002
Sopimussarja
68/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus

Asetuksen voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
532/2005
Sopimussarja
69/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Sisäinen sopimus Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

Päätös

Hyväksytty

3. Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus

2. Sisäinen sopimus Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille

3. Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.06.2001

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Ahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2001 Päättynyt PTK 74/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 14/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että eduskunta hyväksyy Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen sopimuksen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, ja että eduskunta hyväksyy Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisäisen sopimuksen AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi 1 § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2001 vp
Valmistunut

18.09.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2001 Päättynyt PTK 150/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Katso lausunto

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2001

​​​​