HE 84/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1317/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1318/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1319/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta

2. Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2006

Vastaus
EV 199/2006 vp