HE 84/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
995/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Uuden-Seelannin hallituksen ja Suomen hallituksen välinen työlomajärjestelmää koskeva järjestely

Asetuksen voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
821/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Uuden-Seelannin hallituksen ja Suomen hallituksen välinen työlomajärjestelmää koskeva järjestely

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mikkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun järjestelyn muutokset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2014 Päättynyt PTK 87/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi järjestelyn muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.10.2014

Vastaus
EV 94/2014 vp