HE 85/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

97/66/EY 98/10/EY 97/33/EY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
565/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
566/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
567/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
568/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta

2) Laki telemarkkinalain muuttamisesta

3) Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

4) Laki telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 18/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 26/1998 vp
Valmistunut

13.10.1998

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 205/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 206/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 207/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

Vastaus
EV 304/1998 vp