HE 85/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain, torjunta-ainelain ja terveydensuojelulain 21 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

13.05.2000

Säädöskokoelma
1198/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

13.05.2000

Säädöskokoelma
1199/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki terveydensuojelulain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

13.05.2000

Säädöskokoelma
1200/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

2. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

3. Laki terveydensuojelulain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kivelä-Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1999 Päättynyt PTK 62/1999
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1999 vp
Valmistunut

11.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 89/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1999 Päättynyt PTK 93/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1999 Päättynyt PTK 95/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.1999

Vastaus
EV 74/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin