HE 85/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Julistus vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Asetuksen voimaantulo

21.11.2001

Säädöskokoelma
1003/2001
Sopimussarja
75/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Julistus vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2001 vp
Valmistunut

06.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy 29 päivänä maaliskuuta 1972 tehdyn kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen (SopS 8-9/1977) 19 artiklan 2 kappaleen ja Yhdistyneiden Kansakuntien 29 päivänä marraskuuta 1971 hyväksymän päätöslauselman 2777 (XXVI) mukaisen julistuksen, jonka mukaan:"Suomi hyväksyy sitovaksi suhteessaan jokaiseen muuhun vastaavan velvoitteen hyväksyvään valtioon nähden Korvauskomission päätöksen kustakin riidasta, johon Suomi voi tulla osalliseksi yleissopimuksen mukaisesti. "

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.09.2001

Vastaus
EV 97/2001 vp