HE 85/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
942/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2002 Päättynyt PTK 84/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2002 vp
Valmistunut

03.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.09.2002 Päättynyt PTK 91/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2002 Päättynyt PTK 95/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.09.2002

Vastaus
EV 112/2002 vp