HE 86/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

05.10.2001

Voimaantulo

08.06.2004

Säädöskokoelma
840/2001
Sopimussarja
64/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
445/2004
Sopimussarja
65/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2001 vp
Valmistunut

06.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1999 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.09.2001

Vastaus
EV 98/2001 vp