HE 86/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2003

Voimaantulo

01.12.2003

Säädöskokoelma
970/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
971/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Maisonlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2003 Päättynyt PTK 72/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2003 vp
Valmistunut

05.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 65/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2003 Päättynyt PTK 91/2003 1, 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2003 Päättynyt PTK 94/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2003

Vastaus
EV 50/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot