Valtiopaivaasia HE 86/2005

HE 86/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä vuoden 2007 valtiopäivillä (PL 49 § 3 mom) Pvm 16.02.2007 PTK 161/2006 vp

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.01.2008

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
9/2008
Sopimussarja
1/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.01.2008

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
10/2008
Sopimussarja
3/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.01.2008

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
11/2008
Sopimussarja
5/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.01.2008

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
12/2008
Sopimussarja
7/2010
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

11.01.2008

Voimaantulo

15.01.2008

Säädöskokoelma
13/2008
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

Asetuksen voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
27/2010
Sopimussarja
2/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Pöytäkirja Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen

Asetuksen voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
28/2010
Sopimussarja
4/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Sopimus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

Asetuksen voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
29/2010
Sopimussarja
6/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista

Asetuksen voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
30/2010
Sopimussarja
8/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

2. Pöytäkirja Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen

3. Sopimus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jahkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2007 vp
Valmistunut

30.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen sekä Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2007 vp
Valmistunut

02.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2007 Päättynyt PTK 91/2007 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen 1) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Washingtonissa 25.6.2003 tehtyyn sopimukseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta, 2) Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen Brysselissä 16.12.2004 tehtyyn pöytäkirjaan, 3) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Washingtonissa 25.6.2003 tehtyyn sopimukseen keskinäisestä oikeusavusta sekä 4) Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Brysselissä 16.12.2004 tehtyyn sopimukseen tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista, että niiden hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2007

​​​​