HE 86/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Biopankkilaki

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
688/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
689/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
690/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Biopankkilaki

2. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Sillanaukee

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2011 Päättynyt PTK 58/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2012 vp
Valmistunut

25.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2012 vp
Valmistunut

16.05.2012

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 1/2012 vp
Valmistunut

28.02.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2012 Päättynyt PTK 88/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 34 §:n 2 momentista sekä muutoksenhakuoikeuden turvaamisesta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2012

Vastaus
EV 78/2012 vp