Valtiopaivaasia HE 86/2012

HE 86/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.03.2013

Säädöskokoelma
86/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.03.2013

Säädöskokoelma
87/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki konkurssilain muuttamisesta

2. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 3
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 3
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 4
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2012 vp
Valmistunut

08.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2012 Päättynyt PTK 109/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2012