Valtiopaivaasia HE 86/2014

HE 86/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
997/2014
Sopimussarja
103/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
998/2014
Sopimussarja
104/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se oli muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, muuttamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan liitteeseen (Marpol-yleissopimuksen tarkistettu VI liite)

Säädöskokoelma
1113/2014
Sopimussarja
103/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se oli muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, muuttamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan liitteeseen (Marpol-yleissopimuksen tarkistettu VI liite)

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 34
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 20/2014 vp
Valmistunut

04.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteen ja siihen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 17/2014 vp
Valmistunut

19.09.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 18

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 5 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​