HE 87/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisten henkilöiden työllistymisen ja koulutuksen edistämiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
836/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
837/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
838/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Uusi laki: Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, StVM 14/1998 vp

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
839/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3) Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

4) Uusi laki: Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, StVM 14/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1998 vp
Valmistunut

08.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1998

Vastaus
EV 120/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot