Valtiopaivaasia HE 87/2002

HE 87/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1058/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1059/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1060/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä

2. Laki työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

3. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Branders

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2002 Päättynyt PTK 84/2002 16
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 19
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2002 Päättynyt PTK 141/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2002