HE 87/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
306/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
307/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2010 vp
Valmistunut

12.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2010 vp
Valmistunut

24.02.2010

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2009 vp
Valmistunut

07.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.2010 Keskeytetty PTK 30/2010
26.03.2010 Päättynyt PTK 31/2010 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 31 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2010

Vastaus
EV 30/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin