HE 87/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1087/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/2010 vp
Valmistunut

04.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2010 Päättynyt PTK 103/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2010

Vastaus
EV 163/2010 vp