Valtiopaivaasia HE 87/2014

HE 87/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

22.12.2014

Säädöskokoelma
1074/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki konttilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

22.12.2014

Säädöskokoelma
1075/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteisiin 3 päivänä joulukuuta 2010 tehdyt muutokset

Säädöskokoelma
1175/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki konttilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteisiin 3 päivänä joulukuuta 2010 tehdyt muutokset

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ruokola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 35
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 14/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuihin yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014 59
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2014

​​​​