HE 88/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1221/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1222/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

2) Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1871

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1903

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/1996 vp
Valmistunut

27.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 157/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4993

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 20
Istuntopöytäkirjan sivu

5153

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 211/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1