HE 88/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

15.11.2002

Säädöskokoelma
914/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Honkasalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2002 Päättynyt PTK 84/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2002 vp
Valmistunut

13.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2002 Päättynyt PTK 106/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2002

Vastaus
EV 114/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin