Valtiopaivaasia HE 88/2003

HE 88/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1286/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1287/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1288/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1289/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1290/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

4. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2003 vp
Valmistunut

10.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2003 vp
Valmistunut

04.12.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 110/2003 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotuksissa on kysymys neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta ja että puitepäätös sisältää kansainvälisiä velvoitteita perustuslain 95 §:n mielessä, että 1. lakiehdotus koskee perustuslakia ja on siksi, jos valiokunnan lakiehdotuksen 68 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon, käsiteltävä perustuslain 95 §:n 2 momentissa tätä varten säädetyssä menettelyssä, mutta muutoin perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, ja että 2.-4. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 95 § 2 momentti, 2.-5. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin