Valtiopaivaasia HE 88/2005

HE 88/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1068/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1069/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1070/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1071/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1072/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1073/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1074/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1075/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki museolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1076/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1077/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

9. Laki museolain muuttamisesta

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2005 vp
Valmistunut

30.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 91/2005 vp ja LA 98/2005 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2005 vp
Valmistunut

08.11.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2005 vp
Valmistunut

12.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005 5
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 5 4-16
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005 7
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot