HE 88/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2008

Voimaantulo

14.07.2009

Säädöskokoelma
838/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Pelastusylitarkastaja Helismaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2008 vp
Valmistunut

26.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2008 Päättynyt PTK 84/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2008 Päättynyt PTK 87/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2008

Vastaus
EV 85/2008 vp